Hell digital

Edit Content
Khách hàng
Pham vị công việc
Kết quả
Danh mục

1. Impression

Impression là số lần quảng cáo của bạn được hiển thị trên màn hình của người xem. Không quan trọng người dùng có nhấp vào quảng cáo hay không, chỉ cần quảng cáo xuất hiện trên màn hình của họ là được tính là một impression. Dựa vào chỉ số này, bạn có thể đo lường mức độ hiển thị quảng cáo.

Có thể nhiều bạn sẽ lầm tưởng impression và reach là 2 chỉ số tương tự nhau. Trên thực tế, reach là số lượng người dùng duy nhất đã nhìn thấy quảng cáo của bạn.

2. Cost per mile (CPM)

CPM là chi phí cho 1.000 lần hiển thị quảng cáo. CPM cũng là chỉ số để Facebook quyết định tính phí cho quảng cáo. Công thức CPM được tính như sau:

Cost per mile (CPM) = (Tổng chi phí quảng cáo / Số lần hiển thị quảng cáo) x 1.000

3. Clicks all

Clicks all là tổng số lần người dùng nhấp vào bất kỳ phần nào của quảng cáo của bạn, bao gồm: hình ảnh/video, nội dung bài viết, liên kết, nút kêu gọi hành động… Clicks all là chỉ số giúp bạn đo lường mức độ tương tác của người xem với quảng cáo và đo lường về độ hấp dẫn của quảng cáo.

5. Link-click through rate

Đi vào chi tiết hơn, link-click through rate là tỷ lệ phần trăm người xem nhìn thấy quảng cáo và nhấp vào liên kết dẫn đến landing page, trang web, ứng dụng hay tin nhắn. Công thức link-click through rate được tính như sau:

Link-click through rate = (Số lần nhấp chuột vào liên kết / Số lần hiển thị) x 100%

Ví dụ, quảng cáo Facebook được hiển thị 10.000 lần và có 100 người nhấp vào liên kết dẫn đến trang web của bạn, vậy link-click CTR của bạn được tính như sau: (100 / 10.000) x 100% = 1%.

6. Frequency

Frequency là số lần trung bình một người xem nhìn thấy quảng cáo. Giải thích một cách đơn giản thì nếu frequency là 2, nghĩa là trung bình mỗi người dùng nhìn thấy quảng cáo 2 lần.

Nếu frequency càng cao, từ 3-4 trở lên, có thể sẽ gây cho người dùng cảm thấy nhàm chán thì quảng cáo tương tự xuất hiện quá nhiều lần hoặc “phiền toái” nếu họ không có nhu cầu mua hàng.

7. Landing page conversion rate

Landing page conversion rate là chỉ lệ chuyển đổi từ lượt nhấp đến trang landing page được liên kết tại quảng cáo. Công thức landing page conversion rate được tính như sau:

Landing page conversion rate = (Số khách hàng tiềm năng (lead) / Số lần nhấp vào đường dẫn liên kết) x 100%

8. Lead to Sales conversion rate

Lead-to-Sales conversion Rate (tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng) là tỷ lệ phần trăm khách hàng tiềm năng mà bạn đã chuyển đổi thành khách hàng mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ. Công thức landing page conversion rate được tính như sau:

Lead to Sales conversion rate = (Số người mua hàng (purchases) / Số khách hàng tiềm năng) x 100%

Tỷ lệ chuyển đổi lead-to-sales cao cho thấy quy trình bán hàng của bạn đang hoạt động hiệu quả. Ngược lại, tỷ lệ chuyển đổi thấp có thể là dấu hiệu cho thấy cần phải tối ưu hóa quy trình để thu hút và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng tốt hơn.

9. Return on ads spend (ROAS)

Return on ads spend trong Facebook Ads là tỷ lệ lợi nhuận thu được từ chi phí quảng cáo Facebook. Công thức ROAS được tính như sau:

Return on ads spend (ROAS) = (Tổng doanh thu (total sales revenue) / Tổng chi phí quảng cáo (total spend)) x 100%